Agencja pracy Wrocław

Optymalnym sposobem wyszukania zatrudnienia na niedługi okres czasu jest skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowej. Wyjątkowo jest to kierowane uczniom, którzy chcą zarobić sobie przez niedługi okres czasu, np. w wakacje. Dobra agencja pracy Wrocław jest pośrednikiem między pracodawcą a pracownikiem szukającym tymczasowej pracy. Pracownik zatrudniony przez agencję pracy Wrocław ma identyczne prawa jak inni zatrudnieni pracujący w miejscu jego pracy tymczasowej, może korzystać z wszelakich udogodnień socjalnych jakie mają inni pracownicy zatrudnieni w zakładzie w którym wykonuje pracę. Oczywiście pracownik ma również obowiązki takie same jak inni pracownicy zatrudnieni w zakładzie oraz musi stosować się do poleceń szefów. Obowiązuje go również przestrzeganie regulaminu i zasad BHP ustalonych w zakładzie pracy. Przed podpisaniem umowy o pracę agencja pracy Wrocław wraz z pracodawca dokonują na piśmie ustaleń niezbędnych dla warunków zatrudnienia pracownika oraz uzgadniają, jakie obowiązki dotyczące wypłaty należności za podróż służbową oraz udzielania urlopu wypoczynkowego przysługują pracownikowi. Umowa o pracę może ulec zmianie w drodze porozumienia stron albo wypowiedzenia zmieniającego. Umowa traci ważność z upływem zawartego pomiędzy zainteresowanymi okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz użytkownika Pracodawca nie powinien powierzyć zatrudnionemu innego zadania niż określona w umowie Po zawarciu umowy o pracę agencja wysyła zainteresowanego do pracy u pracodawcy. Obowiązki pracodawcy spoczywają identycznie na agencji, jak i na użytkowniku. Do agencji obowiązków należy rekrutacja, wstępne badania zdrowotne,zawiadomienie Urzędu Pracy o zatrudnieniu oraz zgłoszenie pracownika do ZUSu. W przypadku niedostosowania się przez pracodawcę umowy równego traktowania pracownik na czas określony ma możliwość dochodzić od agencji odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie ustalone w umowie o pracę. Ludziom, skierowanym do pracy tymczasowej na podstawie umów prawa cywilnego, będzie przysługiwała z mocy ustawy ochrona w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, gdyż zgodnie z przepisami kodeksu prawa obowiązek pracodawcy dotyczący przestrzegania przepisów bhp obejmuje także wszystkie osoby wykonujące pracę na odmiennej podstawie niż stosunek pracy. Z uwagi na wejście Polski do Unii Europejskiej agencja pracy Wrocław współpracuję z firmami zagranicznymi dlatego też może polecić polskim kandydatom posady w krajach Unii. Dzięki temu zatrudnieni zdobywają potrzebne w aktualnych czasach doświadczenie, które pozwala na lepszą pozycją na polskim rynku pracy. W związku z wielką popularnością wyjazdów oferowanych poprzez agencję polscy kandydaci promowani są poza granicami Polski jako dobrzy i bardzo pracowici. Oferty zatrudnienia skierowane są zarówno do ludzi będących na starcie swojej kariery zawodowej jak i do kandydatów mających już doświadczenie albo też określone kwalifikacje. Z punktu widzenia pracodawcy agencja pracy Wrocław ułatwia znalezienie pracownika w czasach kiedy jest zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, np. w marketach w okresie świątecznym bądź w sadach warzywnych w okresie sezonowym.