Agencja pracy Poznań

Zatrudniony, którego zatrudnia agencja pracy Poznań posiada ustalone uprawnienia, które są regulowane są przez ustawę o wynajmie pracowników tymczasowych. Pracownik tymczasowy posiada prawo do podobnego traktowania w zakresie warunków zatrudnienia oraz innych warunków pracy w odniesieniu do innych pracowników zaangażowanych przez tego samego pracodawcę. Jeżeli pracownik wykonuje pracę w czasie dłuższym niż sześć tygodni ma on prawo do dostępu do kursów podnoszących umiejętności zawodowe. Pracownik tymczasowy zatrudniony przez agencję pracy Poznań ma uprawnienia do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania do dyspozycji jednego pracodawcy. Pracownikowi tymczasowemu należy się prawo do korzystania z urządzeń socjalnych pracodawcy na jednakowych zasadach jak przewidziane dla pracowników zaangażowanych bez pośrednictwa agencji pracy tymczasowej Poznań. Obowiązki pracownika, jakiego wynajmuje agencja pracy Poznań są podobne jak innych pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy. Pracownik zatrudniony za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej Poznań jest zobowiązany wykonać swoją pracę rzetelnie i skrupulatnie oraz stosować się do zarządzeń przełożonych, które dotyczą pracy. Naturalnie polecenia przełożonych powinny być zgodne z regulacjami prawnymi oraz umową o pracę. Pracownika tymczasowego w szczególności obowiązuje przestrzeganie regulaminu oraz terminu pracy ustalonego w zakładzie pracy. Ponadto ważne jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz tajemnicy pracy określonej w innych przepisach. Pracownika obowiązują również zasady współżycia społecznego z zakładzie pracodawcy. Pracownika tymczasowego obowiązuje też troska o wizerunek zakładu pracy oraz ochrona jego mienia. Poza tym zatrudniony nie może upubliczniać informacji, których ujawnienie mogło by narazić pracodawcę na szkodę.